image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Teenused

KOVISIOON

Mis on kovisioon?

Kovisioon on samasisulist tööd tegevate inimeste regulaarne kohtumine, kus üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel leitakse lahendusi oma tööalastele olukordadele.

See on sügav õppimise protsess, kus kokkulepitud ajaperioodi jooksul samad inimesed kohtuvad, et ühiselt õppida, saada toetust ja leida oma tööalastele väljakutsetele uusi lahendusi eelnevalt kokkulepitud metoodika alusel.
Kovisioonis on võimalik süsteemselt keerulistele olukordadele lahendusi otsida ning õppimine toimub läbi selle, et osalejad töötavad läbi enda isiklikud kogemused ja selle pinnalt analüüsivad lahendatavat situatsiooni ja töötavad välja lahendusstrateegiad. Kuid samuti saab ühiselt õppida edulugudest, et mõista sügavamalt mehhanisme, mis olid edu taga.

Mis valdkonnas seda kasutada?

Kovisioon on leidnud kasutust riigi ja ärisektori erinevates valdkondades sotsiaaltöös, tervishoius, hariduses, juhtimise, müügi ja teeninduse arendamises. Eriti tõhus on see valdkondades, kus on komplitseeritud, emotsionaalselt keerulised olukorrad ning kus on oluline üksteise kogemusest õppida.

Mõned näited tegutsevatest kovisioonigruppidest:

juhid, sotsiaaltöötajad, kooliõed, personaliosakonna töötajad, karjäärinõustajad, superviisorid- coachid, õpetajad , klienditeenidusjuhid, lastekaitsespetsialistid jne

Miks kovisiooni rakendamine on oluline:

– see on tõhus vahenda töö kvaliteedi tagamisel, kuna võimaldab organisatsioonis olevatel teadmistel ja kogemustel avalduda süsteemsel ja efektiivsel viisil

– See võimaldab töötajatele luua grupi toetuse tunde, mis on väga oluline inimestele, kes peavad keerukaid otsuseid üksi vastu võtma.

-See võimaldab otsustajatele enesereflektsiooni ja avarama pilgu oma käitumise mõjude kohta.

– See võimaldab osalejatel olla teadlik oma kompetentsidest ja arendamist vajavatest teemadest

– Kovisioonis osalemine arendab osalejate suhtlemis- ja juhtimiskompetentse (sõnastamisoskus, küsimisoskus, kuulamisoskus, prioritiseerimise oskus, kõrvalpilguga vaatamise oskus, väärtustamise oskus, enesejuhtimise oskus, probleemilahendusoskus)

– suureneb usaldus ja koostöö

Kui palju maksab kovisiooni rakendamine:

– kovisiooni gruppide käigushoidmine ei vaja mingeid lisa -rahalisi vahendeid, kuna grupiliikmed juhivad gruppi ise.

– ainuke investeering on kovisioonis kasutatava metoodika koolitus.

Kovisiooni metoodika on konkreetne, lihtne ja tulemusi andev. Selle omandamine ei nõua pikka väljaõpet – see on lisaoskus, mida on kerge omandada ja kolleegidele edasi õpetada.

Kus veel saab kovisioonis kasutatavaid metoodikaid kasutada:

– ühekordsete keeruliste olukordade lahendamisel (nt klientidega seotud teemad, toodete/teenustega seotud teemad jm)

– koosolekute efektiivsemaks muutmisel

preload images